Moonlit
Post has published by Michał Gardeła

Kalendarium

Zarząd Moonlit S.A. niniejszym przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.:

● raport roczny za 2020 rok – publikacja nastąpi w dniu 19 marca 2021 r.;
● raport okresowy za I kwartał 2021 roku – publikacja nastąpi w dniu 14 maja 2021 r.;
● raport okresowy za II kwartał 2021 roku – publikacja nastąpi w dniu 13 sierpnia 2021 r.;
● raport okresowy za III kwartał 2021 roku – publikacja nastąpi w dniu 12 listopada 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.