Moonlit
Post has published by Michał Gardeła

Zapisy na SPO zakończył się w dniu 25 sierpnia 2020 r.


Zapraszamy do zapoznania się z umieszczonym poniżej dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji serii E, który został sporządzony w trybie art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ponadto poniżej znajdują się pliki z formularzami zapisu w formacie .pdf i .docx.


Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji spółki Moonlit S.A. („Spółka”). Ponadto niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dokument Ofertowy Spółki, sporządzony na podstawie 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. papierów wartościowych Spółki („Dopuszczenie”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Dokument Ofertowy Spółki jest opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (https://moonlit.games/). 
Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie są przeznaczone do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii lub podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Dokumentu Ofertowego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Dokumentu Ofertowego  zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki, a także z ewentualnymi aktualizacjami Dokumentu Ofertowego, jeżeli takie zostaną opublikowane.