Moonlit Games
Post has published by michal.gardela

Dokumenty Korporacyjne

  • Statut
  • Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  • Regulamin Zarządu
  • Regulamin Rady Nadzorczej
  • Aktualny odpis KRS
  • Oświadczenie w zakresie stosowania Dobrych Praktyk NewConnect (po
    publikacji oświadczenia w systemie EBI)