NWZA 2023-09-12

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki na dzień 12 września 2023 r. na godzinę 13:00 w Krakowie przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 1/1 („NWZ”).

W załączeniu Spółka przekazuje:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
 2. Projekty uchwał
 3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika
 4. Formularz pełnomocnictwa – akcjonariusz os. Fizyczna
 5. Formularz pełnomocnictwa – akcjonariusz os. Prawna
 6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów
 7. Statut Spółki – Tekst Jednolity

NWZA 2023-08-04

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki na dzień 4 sierpnia 2023 r. na godzinę 13:00 w Krakowie przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 1/1 („NWZ”).

W załączeniu Spółka przekazuje:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
 2. Projekty uchwał
 3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika
 4. Formularz pełnomocnictwa – akcjonariusz os. Fizyczna
 5. Formularz pełnomocnictwa – akcjonariusz os. Prawna
 6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów
 7. Statut Spółki – Tekst Jednolity

 

NWZA 2022-09-21

Zarząd spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 września 2022 r. na godzinę 10:00 w Krakowie przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 1/1 („NWZ”).

W załączeniu Spółka przekazuje:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. Projekty uchwał
 3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika
 4. Formularz pełnomocnictwa – akcjonariusz os. Fizyczna
 5. Formularz pełnomocnictwa – akcjonariusz os. Prawna
 6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów

WZA 2022-06-30

Zarząd Moonlit S.A. – „Spółka” – informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ZWZ” Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 1/1 w Krakowie.

W załączeniu Spółka przekazuje:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. Projekty uchwał
 3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika
 4. Formularz pełnomocnictwa – akcjonariusz os. Fizyczna
 5. Formularz pełnomocnictwa – akcjonariusz os. Prawna
 6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje ujednoliconą treść Statutu – uwzględniającą planowane zmiany objęte porządkiem obrad NWZ.

NWZA 2022-05-18

Zarząd spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 maja 2022 r. na godzinę 12:00 w Krakowie przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 1/1 („NWZ”).

W załączeniu Spółka przekazuje:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz ze wzorem oświadczenia o zamiarze udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej
 2. Projekty uchwał NWZ
 3. Formularz do głosowania NWZ
 4. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną
 5. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną
 6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów
 7. Statut Spółki – Tekst Jednolity

Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajduje się m.in. Uchwała nr 3/18/05/2022 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 55.000,10 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 10/100), przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Planowana zmiana Statutu Spółki została przedstawiona w przedmiotowym projekcie ww. uchwały. Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje ujednoliconą treść Statutu – uwzględniającą planowane zmiany objęte porządkiem obrad NWZ.

WZA 2021-06-23

Zarząd Moonlit S.A. – „Spółka” – informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ZWZ” Spółki na dzień 23 czerwca 2021 roku, na godzinę 13:00, w sali konferencyjnej hotelu INX Design Hotel, piętro -1, przy ul. Starowiślnej 91 w Krakowie, z możliwością uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W załączeniu Spółka przekazuje:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. Projekty uchwał
 3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika
 4. Formularz pełnomocnictwa – akcjonariusz os. Fizyczna
 5. Formularz pełnomocnictwa – akcjonariusz os. Prawna
 6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020
 8. Wniosek Zarządu do Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty

WZA 2020-08-31

Zarząd Moonlit S.A. – “Spółka” –  informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “ZWZ” Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku, na godzinę 11:00, w sali konferencyjnej Plac Nowy 1, piętro II, przy Placu Nowym 1 w Krakowie.

W załączeniu Spółka przekazuje:

 1. Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
 2. Projekty uchwał
 3. Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna
 4. Wzór pełnomocnictwa – osoba prawne
 5. Formularz do głosowania
 6. Informacja o liczbie akcji i głosów
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019
 8. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty w roku 2019

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajduje się uchwała nr 19 w przedmiocie zmiany Statutu Emitenta.

NWZA 2020-05-21

Zarząd Moonlit S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta na dzień 21 maja 2020 r. na godzinę 15:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Meysztowicz przy ul. Chłopickiego 1/1 w Krakowie.

 1. Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA
 2. Projekty uchwał
 3. Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna
 4. Wzór pełnomocnictwa – osoba prawna
 5. Formularze do głosowania przez pełnomocnika
 6. Informacja o liczbie akcji i głosów

Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajdują m.in. uchwały w przedmiocie uchylenia uchwał nr 5-8 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 lutego 2020 r. w których zidentyfikowano nieprawidłowości (o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 3/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.).
Jednocześnie wśród projektów uchwał znajdują się m.in.:
– uchwała nr 9 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki,
– uchwała nr 11 w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect,
– uchwała nr 12 w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki,
– uchwała nr 13 w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki,
– uchwała nr 14 w sprawie wyboru firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019-2020.

NWZA 2020-05-06

Zarząd Moonlit S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta na dzień 6 maja 2020 r. na godzinę 15:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Meysztowicz przy ul. Chłopickiego 1/1 w Krakowie.

 1. Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA
 2. Projekty uchwał
 3. Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna
 4. Wzór pełnomocnictwa – osoba prawna
 5. Formularze do głosowania przez pełnomocnika
 6. Informacja o liczbie akcji i głosów

Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajdują m.in. uchwały w przedmiocie uchylenia uchwał nr 5-8 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 lutego 2020 r. w których zidentyfikowano nieprawidłowości (o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 3/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.).
Jednocześnie wśród projektów uchwał znajduje się m.in. uchwała nr 9 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki, a także uchwała nr 11 w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect.

NWZA 2020-03-30

Zarząd Moonlit S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta na dzień 30 marca 2020 r. na godzinę 11:00, w Warszawie w sali konferencyjnej hotelu Warsaw River View przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 43.

 1. Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA
 2. Projekty uchwał
 3. Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna
 4. Wzór pełnomocnictwa – osoba prawna
 5. Formularze do głosowania przez pełnomocnika
 6. Informacja o liczbie akcji i głosów

Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajdują m.in. uchwały w przedmiocie uchylenia uchwał nr 5-8 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 lutego 2020 r. w których zidentyfikowano nieprawidłowości (o czym spółka informowała w raporcie ESPI nr 3/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.). Jednocześnie wśród projektów uchwał znajduje się m.in. uchwała nr 9 w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki, a także uchwała nr 11 w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect.

NWZA 2020-02-25

Zarząd Moonlit S.A., niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania „NWZ” na dzień 25 lutego 2020 r. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 i odbędzie się w budynku Krakowskiego Parku Technologicznego (sala Showroom), przy ul. Podole 60 (30-394, Kraków).

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
 2. Informacja o ogólnej liczbie akcji
 3. Projeky uchwał
 4. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza os.fizyczna do głosowania
 5. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza os. prawna do głosowania
 6. Formularz do głosowania dla pełnomocnika

Zarząd Moonlit S.A. („Spółka”) informuje, że zapisów na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie można dokonywać do dnia 10-02-2020.