Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Moonlit S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta na dzień 30 marca 2020 r. na godzinę 11:00 w Warszawie w sali konferencyjnej hotelu Warsaw River View przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 43.

Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajdują m.in. uchwały w przedmiocie
uchylenia uchwał nr 5-8 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy w dniu 25 lutego 2020 r. w których zidentyfikowano nieprawidłowości (o
czym Emitent informował w raporcie EBI nr 6/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.).
Jednocześnie wśród projektów uchwał znajduje się m.in. uchwała nr 9 w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E oraz zmiany Statutu
Spółki, a także uchwała nr 11 w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii
E oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect.

Zapisów na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie można dokonywać do dnia 2020-03-14.

Treść pełnego raportu znajduje się w zakładce spółki na portalu NewConnect: link.